Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Veri Sorumlusu Anadolu Özel Sağlık Hizmetleri Otomotiv Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi (İmperial Hastanesi veya Kurum) olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında, hastalarımız, yetkili temsilcileri ve refakatçilerine ait kişisel verilerin aşağıda açıklanan kapsamda işleneceğini beyan ederiz;

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Veri İşleme Şart, Amaç ve Yöntemleri

Kimlik; T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, adı, soyadı, nüfus cüzdanı/pasaport sureti, imza

 • Hukuki Sebepler:

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Hususi Hastaneler Kanunu başta olmak üzere; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması, acil durumlarda kişinin hayatı ve beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması şartlarına dayanarak işlenecektir.

 • Amaçlar:

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kimliğinizin ve anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması, online çağrı merkezi veya bizzat başvuru yoluyla hasta randevu ve kayıt işlemlerinin yapılması, Hastane Bilgi Kayıt Sistemine giriş yapılması, SGK ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hasta dosyasının oluşturulması, özel sağlık sigortası olan müşterilerimizin kimlik tespiti ve bilgilerinin ilgili sigorta kuruluşuna aktarılması, ücretsiz hasta kaydının açılması, hasta kabul ve onam formu, aydınlatma ve açık rıza işlemlerinin yapılması, talep ve şikayetlerinizin takibi, hasta hakları süreçlerinin yönetilmesi, web sitesi aracılığıyla online hizmetlerin sunulması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

Kimlik veriniz; web sitesi, çağrı merkezi aracılığıyla otomatik yollarla veya kurumumuza başvuru sırasında fiziksel (hasta kayıt ve kabul onam formu vb.) ve elektronik ortam (HBYS, Medula vb.) kullanılmak suretiyle işlenebilecektir.

İletişim; telefon numarası, adres, e-posta, fatura adresi

 • Hukuki Sebepler:

İletişim verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaati ile ilgilinin açık rızası şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar:

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, randevu ve kayıt işlemlerinin tamamlanması, randevu, sağlık hizmeti, ödemeler ve sigortaya ilişkin bilgilerinin ilgilisine iletilmesi, Elektronik Ticaret Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında izin alınması, fatura düzenlenmesi, web sitesi üzerinden tahlil ve tetkik sonuçlarına ulaşılması, görüntülü muayene ve diğer hizmetlerin sunulması, rıza halinde bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerinizin takibi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

İletişim verileriniz, web sitesi, çağrı merkezi aracılığıyla otomatik yollarla veya kurumumuza başvuru sırasında fiziksel ve elektronik ortam kullanılmak suretiyle işlenebilecektir.

Müşteri İşlem ve Finans; hasta numarası, protokol numarası, fatura bilgileri, tamamlayıcı sağlık sigortası ve provizyon bilgileri, banka hesap bilgileri, online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmez ve saklanmaz, maskelenmiş bir biçimde ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır

 • Hukuki Sebepler:

Müşteri işlem ve finans verileriniz; Gelir Vergisi Kanunu başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaati şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar;

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, kayıt işlemlerinin yapılması, hastanenin iç işleyiş ve yönetiminin sağlanması, sorgu ve diğer işlemler için hasta ve protokol numarası oluşturulması, hasta dosyasının oluşturulması, muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, tıbbi hizmet bedeli alınması ve faturalandırması, anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması, özel sağlık sigortası işlemlerinin yapılması ve provizyon gönderilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

Müşteri İşlem verileriniz; web sitesi online ödeme sırasında otomatik yollarla veya kurumumuzda tıbbi hizmet bedelinin ödenmesi ve faturalandırma sırasında fiziksel ve elektronik ortam kullanılmak suretiyle işlenebilecektir.

Sağlık Bilgileri; engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, konsültasyon raporu, diyet bilgileri, alkol/sigara kullanımı, uygulanan tedaviler, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarını, test ve tahlil sonuçları, muayene ve reçete verileri, check-up bilgileri, TSS hasta bilgi formu, sağlık hizmetleri kapsamında cinsel hayat ve genetik veriler vb.

 • Hukuki Sebepler;

Sağlık ve cinsel hayat verileriniz; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan kurumumuz, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan hekimler ve sağlık çalışanlarımız tarafından; Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Hususi Hastaneler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi veya açık rıza şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar;

Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık Bakanlığı, SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, özel sağlık sigortası kapsamındaki hastalar için ilgili sigorta şirketine bilgilerin aktarılması, hasta hakları süreçlerinin yönetimi, rıza halinde bölüm bazlı tanıtım ve bilgilendirme amaçlarıyla işlenebilecektir.

Sağlık verilerinizin E-Nabız sistemi üzerinden görüntülenmesine ilişkin olarak; sistem üzerinden paylaşım ayarlarını değiştirebilir, verilerinize hangi hekimlerin ulaşabileceğine dair güncelleme yapabilirsiniz.

 • Yöntem:

Sağlık veriniz; web sitesi online hizmetler ve görüntülü muayene hizmeti esnasında ve çağrı merkezi aracılığıyla otomatik yollarla veya kurumumuzdaki tıbbi teşhis ve tedaviniz sırasında fiziksel ve elektronik ortam kullanılmak suretiyle işlenebilecektir.

Lokasyon; ambulans hizmeti sunulması halinde konum veriniz

 • Hukuki Sebepler;

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ile veri sorumlusunun meşru menfaati şartlarına dayanılarak işlenmektedir.

 • Amaçlar;

Acil durum faaliyetlerinin yönetilmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması, jasta ve personel güvenliğinin sağlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

Lokasyon veriniz; mobil araç takip sistemi aracılığıyla otomatik yollarla işlenebilecektir.

Tanıtım ve Bilgilendirme; rıza halinde tanıtım ve bilgilendirme amacıyla ad, soyadı, iletişim ve başvurulan bölüm bilgileri, memnuniyet anketleri, görsel ve işitsel kayıtlar

 • Hukuki Sebepler;

Pazarlama verileriniz; veri sorumlusunun meşru menfaati ve ilgilinin açık rızası şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar;

Elektronik Ticaret Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında rıza gösteren hastalarımızın kimlik, iletişim ve başvurulan bölüm bilgileri tanıtım ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, yine rıza doğrultusunda görsel ve işitsel kayıtlar tanıtım amaçlarıyla işlenebilecektir. Bu kapsamda işlenmesine onay verdiğiniz verilerinizle ilgili rızanızı her zaman geri çekebileceğinizi belirtmek isteriz.

 • Yöntem:

Tanıtım ve Bilgilendirme amacıyla işlenen kimlik (ad, soyadı) iletişim (telefon numarası, e-posta) ve sağlık (başvurulan bölüm/tedavi bilgisi) veriniz; web sitesi aracılığıyla otomatik yollarla veya kurumumuza kayıt sırasında fiziksel ve elektronik ortam kullanılmak suretiyle işlenebilecektir.

Hukuki İşlem; ihtilaf halinde dava dosyasındaki bilgiler, talep ve şikâyet bilgileriniz, veli/vasi/temsilci belgesi, adli vaka bilgileri

 • Hukuki Sebepler;

Hukuki İşlem Verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaati şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar;

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, adli vakalarda yetkili kurum ve kuruluşlar ile özel sigorta şirketine bilgi verilmesi, ihtilaf halinde yargı makamlarına bilgi ve belge sunulması, yasal temsilcisi aracılığıyla işlem yapan hastalarımız için doğrulama yapılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

Hukuki İşlem veriniz; web sitesi iletişim bölümü üzerinden otomatik yollarla ve hasta randevu, kayıt, kabul ve hasta hakları başvurusu esnasında fiziksel ve elektronik ortam kullanılmak suretiyle işlenebilecektir.

Anlaşmalı Kurum Bilgisi; Dernek, vakıf, oda, sendika ve diğer anlaşmalı kurum bilgileri

 • Hukuki Sebepler;

Anlaşmalı Kurum Bilgileriniz; bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati ile sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi şartlarına dayanılarak işlenmektedir.

 • Amaçlar;

Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması, anlaşmalı kurumlarla yapılan sözleşmeler kapsamında hastaların avantajlardan yararlanmalarının sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

Anlaşmalı Kurum veriniz; ödeme esnasında otomatik yollarla veya kurumumuzda tıbbi hizmet bedelinin ödenmesi ve faturalandırma sırasında fiziksel ortam kullanılmak suretiyle işlenebilecektir.

Diğer; Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta kolu, özel sağlık sigortası bilgileri

 • Hukuki Sebepler;

SGK sigorta kolu ve özel sağlık sigortası bilgileriniz; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sigorta mevzuatı başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaati ile sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar;

Bağlı olduğunuz sigorta kolu bilgilerinizin doğrulanması suretiyle hasta kayıt işleminin yapılması, SGK başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, özel sağlık sigortaları ile yapılan sözleşmeler kapsamında tıbbi hizmet bedelinin alınması için provizyon ve diğer işlemlerin yapılması, finans ve muhasebe işlerinin takibi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

SGK ve Özel Sigorta veriniz; ödeme esnasında otomatik yollarla veya kurumumuzda tıbbi hizmet bedelinin ödenmesi ve faturalandırma sırasında fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle işlenebilecektir.

Görsel ve İşitsel Kayıt; nüfus cüzdanı sureti üzerinde bulunan fotoğraf, çağrı merkezi sesli görüşme kaydı, online muayeneler esnasında video kaydı, rıza halinde sosyal medya/web sitesi üzerinden paylaşım yapılması için alınan görüntü ve video kayıtları

 • Hukuki Sebepler;

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaati, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile açık rıza şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar;

Nüfus cüzdanı aracılığıyla işlenen fotoğraf veriniz mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Çağrı merkezi kaydı aracılığıyla işlenen sesli görüşme kaydınız; hasta randevu ve kayıt işlemlerinin yapılması, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin sağlanması, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve saklama arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Online muayene esnasında işlenen video kaydı görüntünüz; tıbbi, teşhis ve tedavi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

Görsel ve İşitsel Kayıt veriniz; web sitesi görüntülü muayene hizmeti esnasında ve çağrı merkezi aracılığıyla otomatik yollarla veya kurumumuza kayıt esnasında otomatik olmayan yöntemler kullanılmak suretiyle işlenebilecektir.

Biyometrik Veri; 5510 sayılı Kanun m.67 gereğince alınan Avuç içi damar izi okuma verisi

 • Hukuki Sebepler;

Biyometrik veriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi şartına dayanarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar;

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hasta kayıt işlemlerinin yapılması, SGK başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

Biyometrik veriniz; kurumumuza kayıt esnasında elektronik ortam kullanılmak suretiyle işlenebilecektir.

İşlem Güvenliği; IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.

 • Hukuki Sebepler;

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati ile tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve finansmanının sağlanması şartlarına dayanılarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar;

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, web sitesi üzerinden online hizmetlere eşimin sağlanması, görüntülü muayene hizmetinin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

İşlem Güvenliği verileriniz; web sitesi ziyareti ve online işlemler esnasında veya kurumumuzun sağladığı wi-fi hizmetini kullanmanız sırasında otomatik yollarla işlenebilecektir.

Yasal Temsilci / Refakatçi / 3. Kişi Bilgileri; gerekmesi halinde (yaş küçüklüğü, kısıtlılık vb.) hastanın veli, vasi, temsilcilerine ait kimlik, iletişim, sigorta kolu veya özel sigorta bilgileri; yatarak tedavi gösteren hasta refakatçilerine ait kimlik ve iletişim bilgileri, Hasta hakları Yönetmeliği m.18 kapsamında hastanın bilgi verilmesini talep ettiği kişiye ait veriler

 • Hukuki Sebepler;

Yasal Temsilci ve 3. Kişiye Ait Bilgiler; sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gerekli olması şartlarına; refakatçi bilgileriniz veri sorumlusunun meşru menfaati şartına dayanılarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar;

Hasta kayıt işlemlerinin yapılması, tıbbi teşhis ve tedavi işlemleri için onam ve rızaların alınması, sigorta kolu veya özel sağlık sigortası için doğrulama yapılması, hukuk ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, hasta, hekim, personel ve fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, hasta hakları ve bilgi verme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

Yasal temsilci, refakatçi ve 3. kişilere ait veriler; hasta kayıt ve kabul, hasta yatış veya hasta hakları süreçleri esnasında fiziksel ve elektronik ortam kullanılmak suretiyle otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir.

Mekân Güvenliği; Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince acil serviste ses ve görüntü, diğer alanlarda görüntü kaydı

 • Hukuki Sebepler;

CCTV aracılığıyla alınan ses ve görüntü kayıtlarınız; veri sorumlusunun hukuki yükümlüğünü yerine getirmesi ve meşru menfaati şartlarına dayanarak işlenebilecektir.

 • Amaçlar;

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, denetim ve etik faaliyetlerin yürütülmesi, hasta, hekim ve diğer personelimizin güvenliğinin sağlanması, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve hasta hakları süreçlerinin yönetilmesi, hukuki süreçlerin yönetilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 • Yöntem:

Fiziksel mekân güvenliği verileriniz; kurumumuz içerisinde ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik yollarla işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak ve belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda 6698 sayılı Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak;

§ T.C. Sağlık Bakanlığı ile bağlı birimleri ve SGK başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlara,

§ Hasta kayıt sırasında alınan biyometrik veriniz (Avuç içi damar izi okuma) Sosyal Güvenlik Kurumuna,

§ Yetkili kurum ve kuruluşlarla entegre E-Nabız, Kimlik Paylaşım Sistemi, Medula ve benzer sistemlere,

§ Özel sağlık sigortasından yararlanan hastalarımıza ait; kimlik, sigorta (SGK/GSS), sağlık ve TSS hasta bilgi formu, adli vaka ve sevk bilgileri sağlık finansmanının sağlanması amacıyla ilgili sigorta şirketine

§ Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, online muayene, bulut ve diğer veri tabanı ve yazılım hizmeti alınan teknoloji ve bilişim şirketlerine,

§ Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla hissedar, iş ortakları ve grup şirketlerimize,

 • Web sitesi ziyareti ve online işlemler aracılığıyla paylaşılan veriler web hizmeti alınan şirkete,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin etkin yürütülmesi için laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,

§ Hukuk, muhasebe ve yönetim işlerinin yürütülebilmesi için mali müşavir, avukatlar, danışman ve denetçi şirketler ve muhasebe yazılım programlarıyla,

§ Ambulans hizmeti alınması halinde konum veriniz mobil takip sistemi hizmeti alınan şirkete,

§ Hastanın sevki veya talebi halinde ilgili sağlık kuruluşu ile,

§ Yetkili temsilci, veli, vasi ve avukatınıza,

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik m.10 gereğince sağlık verilerinizin avukatınız ile paylaşılması için özel yetkili vekaletname gerekmektedir.

Hasta Hakları Yönetmeliği m. 20 kapsamında ilgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında, sağlık durumunuz hakkında 3. kişilere bilgi verilmesini yasaklayabilirsiniz.

§ Hasta Hakları Yönetmeliği m.18 kapsamında bilgi verilmesi istenen 3.kişilere,

§ Sağlık hizmeti alınması sırasında gerekmesi halinde tercümana,

§ Çağrı merkezi aracılığıyla işlenen verileriniz, iletişim hizmeti alınan şirkete,

§ Online veya fiziksel ödeme sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna,

§ Elektronik ticaret Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında alınacak rızanıza istinaden iletişim verileriniz iletişim hizmeti alınan şirkete,

§ Açık rızanın halinde görsel ve işitsel kayıtlarınız web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla site/sayfa ziyaretçileri ile,

§ İş kazaları, adli olgu veya bir suçun işlendiği yönünde belirti olması halinde adli makamlara,

§ Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 kapsamında;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Haklarınıza yönelik başvurularınızı, web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru ve Bilgi Formundaki yöntemlerle ve ekli başvuru formunu doldurarak şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

Date of Update : 22.03.2023